SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. Anvendelse
 • Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle

  aftaler indgået med BYGCOM Denmark ApS (”BYGCOM”), CVR-nummer 41169265, vedrørende salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
 1. Aftalegrundlag
 • Betingelserne udgør sammen med BYGCOM’s tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag vedrørende BYGCOM’s salg og levering af elementer og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).
 • Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til BYGCOM udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Skulle der være uoverensstemmelse mellem ovenstående dokumenter er rangordenen, som følger:
 • (1) Betingelserne,
 • (2) BYGCOM’s ordrebekræftelse,
 • (3) BYGCOM’s tilbud,
 • (4) Kundens indkøbsbetingelser,
 • (5) Kundens evt. andre meddelelser til BYGCOM.
 • Ændring og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 1. Produkter og ydelser
 • Produkter og ydelser, som BYGCOM sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 • Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som BYGCOM sælger og leverer til kunden, er beregnet til det i ordren beskrevne byggeri og til brug i den geografiske lokalitet beskrevet i ordren.
 • Uanset eventuelle modstridende vilkår i Aftalegrundlaget er BYGCOM i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brugen af produktet til andet formål end aftalt eller ved brugen af produktet uden for den anførte geografiske lokalitet forudsat ved ordreafgivelsen. Kunden skal skadesløsholde BYGCOM i det omfang, BYGCOM måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
 • Design og statik. I alle sager skal der i ordren anføres en tegningsberettiget til godkendelse af endeligt design samt eventuelle statiske beregninger. BYGCOM opererer alene ud fra det udleverede tegningsmateriale samt de specifikationer anført af kunden.
 • Alle tegninger skal indleveres elektronisk i 2D, og skal enten kunne åbnes med Autocad eller Revit. Hvis sådanne 2D-tegninger ikke er lavet, vil BYGCOM lave de nødvendige 2D eller 3D-tegninger og fakturere kunden pr. påbegyndt time. Timeprisen fremgår af særskilt prisblad.
 • Ved nødvendige 3D-tegninger menes der de 3D-tegninger, der skal bruges, før produktionstegninger kan udfærdiges.
 • Kundens tegningsberettigede skal godkende 3D-tegningerne udarbejdet af BYGCOM. Kunden påtager sig ansvaret for, ved godkendelsen af 3D-tegninger, at 3D-tegningerne er korrekt udfærdiget samt at 3D-tegningerne opfylder specifikationerne m.v. for produktet kunden ønsker at bestille/købe.
 1. Pris og betaling
 • Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger BYGCOM’s gældende prisblad eller tilbuddet fremsat af BYGCOM. Alle priser er eksklusiv moms.
 • Forud for alle ordrer kræves der et depositum til dækning af eventuelle statiske beregninger samt forberedelse. Depositummet fremgår af estimatet giver forud for tilbud.
 • Hvis ikke kreditforsikring kan opnås, skal kunden senest 5 dage efter ordreafgivelsen erlægge et depositum eller stille en bankgaranti til BYGCOM, som frigives til betaling maksimalt 5 dage efter levering. Ved levering forstås: når elementerne er klar til afhentning jf. ab fabrik (Incoterms® 2020).
 1. Forsinket betaling
 • Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er fastsat efter rentelovens § 5, hvilket vil sige Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg På 8%.
 • Accept af veksel eller anden lignende betalingsmiddel anses ikke som modtaget betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.
 • Såfremt kunden ikke har betalt rettidigt, er BYGCOM berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen. BYGCOM kan kræve erstatning af kunden for eventuelle tab opstået herved.
 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
 • Tilbuddet omfatter alene de ydelser, der er specificeret i tilbuddet, og er baseret på de på tilbudsdagen kendte projektoplysninger. Senere fremkomne oplysninger kan medføre projektændringer og herved prisændringer.

  Ved forespørgsel på pris fremsendes et estimat. Estimatet er givet ud fra reference samt erfaringstal. Estimatet erstattes af et tilbud når endelig projektering er færdigt.
   
 • BYGCOM’s bindende tilbud udfærdiges efter produktionstegningerne samt statiske beregninger. Tilbuddet er gældende i maksimalt 2 uger. Tilbuddet kan i 2 ugers perioden til enhver tid tilbagekaldes af BYGCOM, så længe tilbuddet ikke er antaget af kunden.
 • En ordre betragtes som accepteret ved enten underskrift fra kundens tegningsberettigede eller hvis betingelserne i pkt. 4.3 om depositum eller bankgaranti er opfyldt. Det påhviler kunden at kontrollere ordrebekræftelsen og straks give meddelelse om eventuelle fejl og mangler. 24 timer efter accepten af ordren kan ordren ikke længere ændres under normale vilkår, da ordren ses som afleveret til produktion.
 • Ordrebekræftelse. BYGCOM tilstræber at sende bekræftelse af en ordre på produkter samt tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser skal være skriftlige for at binde BYGCOM.
 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden BYGCOM’s skriftlige accept.
 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis BYGCOM’s bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til BYGCOM skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 1. Levering
 • Projekteringen starter fra den dag, hvor depositummet jf. pkt. 4.2 er tilgået BYGCOM’s konto. Produktionen starter fra den dag, hvor betingelserne i pkt. 4.3 om depositum eller bankgaranti er opfyldt.
 • Forud for levering skal kunden sikre at forholdene er klar til levering. Der skal foretages kontrolmåling af sokkel samt kontrol af tilkørselsmuligheder - krav om køreplader kan forekomme. Hvis montage udføres af BYGCOM eller en af BYGCOM’s samarbejdspartnere, vil der blive faktureret for ekstra tid i tilfælde af, at slibning eller opklodsning er nødvendig for udførelsen af arbejdet.
 • Det købte leveres ab fabrik (Incoterms® 2020), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.
 • BYGCOM’s levering af ordren i overensstemmelse med det aftalte er betinget af, at kunden opfylder sin betalingsforpligtelse jfr. pkt. 4.3.
 • BYGCOM leverer ordren til den tid, der skriftligt aftales enten som delordre eller komplet. Dog tages der forbehold for vejrlig forhold der kan forsinke arbejdet samt force majeure jf. pkt. 10.5.
 • Undersøgelse. Kunden skal ved ordrens/delordrens afslutning underskrive en leveringsrapport, hvor kunden godkender det leverede. Hvis kunden starter videre arbejde på det leverede, betragtes ordren som leveret i overensstemmelse med det aftalte.
 1. Forsinket levering
 • Meddelelse. Hvis BYGCOM forventer en forsinkelse i leveringen, informerer BYGCOM kunden om dette – herunder årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 • Ophævelse. Hvis BYGCOM ikke leverer produkter eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til BYGCOM. Kunden har ikke andre rettigheder end ophævelse, hvorfor BYGCOM på ingen måde kan holdes ansvarlig for eventuelt tab, kunden skulle blive påført ved forsinkelsen.
 • Kunden kan ikke ophæve ved forsinkelse jf. pkt. 8.2, hvis forsinkelsen skyldes vejrlig forhold eller force majeure, jf. pkt. 10.5.
 1. Garanti
 • Garanti. BYGCOM garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i materialer og udførelse i 50 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 50 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 70 måneder fra oprindelig levering.
 • BYGCOM’s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (I) kundens egen beskadigelse af det leverede, (II) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med BYGCOM’s instruktioner eller almindelig praksis, (III) reparation eller ændring udført af andre end BYGCOM, og (IV) andre forhold, som BYGCOM er uden ansvar for.
 • Hvis kunden opdager fejl eller mangler i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks meddele dette skriftligt til BYGCOM. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til BYGCOM, kan den fejl eller mangel ikke senere gøres gældende. Kunden er forpligtet til at give BYGCOM de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som BYGCOM finder relevante for at kunne vurdere fejlen eller manglen.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at BYGCOM har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler BYGCOM kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garantien.
 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at BYGCOM har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4. om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper BYGCOM fejlen eller manglen.
 1. Ansvar
 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelse efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • BYGCOM er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede elementer og ydelser i det omfang, at sådant et ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde BYGCOM i det omfang, at BYGCOM måtte ifalde produktansvar herudover.
 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan BYGCOM’s ansvar over for kunden ikke samlet overstige 100% af det salg af elementer og tilknyttede ydelser, som BYGCOM netto har faktureret til kunden for den fejlagtige ordre.
 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan BYGCOM i ingen situationer gøres ansvarlig for kundens (indirekte) tab opstået ved f.eks. forsinkelse af et byggeprojekt m.v.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er BYGCOM ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for BYGCOM’s kontrol, og som BYGCOM ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelser, hærværk og arbejdsstridigheder.
 1. Fortrolighed
 • Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over BYGCOM’s fortrolige oplysninger. Kunden skal omgå og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.
 • Kundens forpligtelser efter punkt 11.1. gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 1. Gældende ret og værneting
 1. 1. Gældende ret.  Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 1. 2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.